Jaarverslag 2019 HeiligHartziekenhuis Lier

Kwaliteit

Een plaats waar professionaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen door permanente bijscholingen, een lerende attitude en oog voor innovatie.

Kwaliteit verzekerd

VIP², het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, heeft als doel de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart te brengen en te verbeteren. Ons ziekenhuis heeft een contract waarbij 19 indicatoren (zoals bv borstkanker of patiëntveiligheid) worden opgevolgd. De resultaten ervan worden publiek kenbaar gemaakt op de website van zorgkwaliteit.

Maar dat is niet alles. Ook voor Pay for Performance, dat kadert binnen de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, levert ons ziekenhuis indicatoren aan. Deze informatie gaat over o.a. de accreditatiestatus, de incidentmeldingen, de patiëntenervaringen, enz.

 

Auditsysteem 2.0

In 2019 werd na het behalen van de NIAZ accreditatie het intern auditsysteem verder verfijnd. Een belangrijk onderdeel van dit vernieuwd auditsysteem was de oprichting van een kerngroep van auditoren, die expert zijn in het uitvoeren van audits.

Deze beperkte groep auditoren werd enerzijds geselecteerd o.b.v. hun functie en anderzijds omwille van eigen interesse en bestaat momenteel uit momenteel uit 17 medewerkers. De auditoren verwerven hun expertise door een intensieve begeleiding bij het voorbereiden van de audit, het uitvoeren van de audit en het opmaken van het auditverslag.

Deze aanpassing van de werking was noodzakelijk om de kwaliteit van de audits te verhogen. Om te garanderen dat de afdelingen aan de slag kunnen gaan met de auditrapporten, werd het rapportageformulier ook aangepast.

De auditor is nu verplicht om een toelichting te geven bij elke auditvraag, waardoor de afdeling gerichte verbeteracties kan uitwerken. Globale rapportage ziekenhuisbreed blijft nog steeds mogelijk.

Deze expertengroep zal op zijn beurt andere auditoren opleiden en begeleiden vanaf 2021, wanneer het ziekenhuis de normenset Qmentum Global hanteert.

Kwaliteitscoaching

De kwaliteitscoaching. Het ziekenhuis heeft in 2018 met glans het NIAZ certificaat behaald. Vanaf dan is het de kunst het niveau van kwaliteitsvolle en veilige zorg op peil te houden. Om de leidinggevenden van zowel de zorg als ondersteunende diensten te ondersteunen bij de verdere uitwerking van het kwaliteitsmanagementsysteem organiseerde het kwaliteitsteam op kwartaalbasis coachingsessies.

Tijdens deze sessie kunnen leidinggevenden hun vragen over VIR’s, knelpunten met betrekking tot kwaliteit en verbeteracties stellen. Het kwaliteitsteam volgt op dat de elementen die deel uitmaken van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem aandacht blijven krijgen en actief worden gehouden.

Deze coachingsessies worden in kader van duaal leiderschap in de zorg georganiseerd met de hoofdverpleegkundige en het medisch diensthoofd.

De PRISMA-analyse

Het uitvoeren van retrospectieve analyses aan de hand van de PRISMA-methodiek (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis ) is in ons ziekenhuis opgestart in 2018. Bij deze onderzoeksmethode worden incidenten of bijna-incidenten weergegeven in een oorzakenboom. Hieruit zijn conclusies te trekken die moeten leiden tot verbetermaatregelen die structurele verbeteringen realiseren en soortgelijke incidenten helpen voorkomen.

In dat eerste jaar zijn vijf PRISMA-analyses uitgevoerd. In 2019 zijn er 18 analyses uitgevoerd. Incidenten en bijna-incidenten met een effectieve graad van schade ‘Ernstig’ of ‘Overlijden’ komen in aanmerking voor dergelijke analyse. Het kwaliteitsteam beslist in overleg met de directeur patiëntenzorg en de hoofdarts of er een PRISMA-analyse uitgevoerd moet worden. Incidenten met een overlijden tot gevolg worden altijd geanalyseerd.

Wat betreft de aard van het incident of bijna-incident dat aanleiding heeft gegeven tot het uitvoeren van een PRISMA-analyse,
zijn er in 2019 acht incidenten van het type “Zorgproces/procedures” (44,4 %), drie incidenten van het type “Medicatie” (16,7 %), twee incidenten van het type “Middelen/organisatie/beleid” (11,1 %) en vijf incidenten van het type “Andere” (27,8 %).

Zorgpaden

Het HeiligHartziekenhuis zal zich de komende jaren inzetten op het ontwikkelen van transmurale zorgpaden. Een zorgpad ondersteunt medewerkers om het proces dat een patiënt volgt, te organiseren en te monitoren. Zorgpaden beslaan het volledige zorgspectrum, wat betekent dat meerdere organisaties betrokken kunnen zijn. De betrokken organisaties spreken samen af wat er wanneer moet gebeuren met de patiënt, zodat deze een zo goed mogelijk traject doorloopt.

Een mooi voorbeeld van een uitgeschreven zorgpad in ons ziekenhuis is het zorgpad Totale Heupprothese. Het omschrijft alle stappen die gevolgd worden vanaf de eerste raadpleging tot en met de controleraadpleging na de operatie. Dit zorgpad is ontwikkeld samen met alle betrokkenen, zoals huisartsen en artsen, hoofdverpleegkundigen, kinesitherapeuten tot zelfs de PR-dienst voor het samenstellen van de informatiebrochures. We zijn al zo’n 10 jaar bezig met dit zorgpad, maar het blijft een ‘work in progress’ waarbij we streven naar: beter informeren, zorgen voor een goede voorbereiding, ziekmakers zo veel mogelijk uitsluiten, patiënten sneller mobiliseren en van te voren alles regelen. Het doel is het creëren van een win-win situatie voor zowel de patiënt als het ziekenhuis.

In de zomer van 2019 werd een oproep gedaan aan alle artsen om een voorstel in te dienen voor ontwikkeling van een zorgpad.

Deze oproep werd heel enthousiast onthaald, maar liefst 43 voostellen werden ingediend. Zes werkgroepen werken elk een zorgpad uit. Deze werkgroepen worden begeleid door een arts die inhoudelijk expert is over de betreffende pathologie en een medewerker uit het verpleegkundig departement. Het doel is om in 2020 een (transmuraal) zorgpad te hebben voor laparoscopische hysterectomie, zwangerschapsopvolging, COPD, prostaatcarcinoom, chronische wonden en cardiorevalidatie.

Lierse diëtisten behalen Nutrition Days certificaat

NutritionDay worldwide is een grootschalig, wereldwijd actieproject dat is ontworpen om ziektegerelateerde ondervoeding bij ziekenhuispatiënten en verpleeghuisbewoners te verminderen. Tijdens een audit wordt het beleid rond ondervoeding van patiënten van het ziekenhuis onder de loep genomen om nadien te benchmarken met gelijkaardige programma’s in ziekenhuizen wereldwijd. Deze deelname verhoogt de kwaliteit van het NutritionDay programma wereldwijd. Met glans geslaagd en dus een dik verdiend certificaat voor het team diëtisten!

Nieuwe MUG-wagen

Met trots stelde, in mei 2019, het HeiligHartziekenhuis Lier haar nieuwe MUG-wagen voor. Er werd gekozen voor een Mercedes GLS. Het nieuwe 4x4 MUG-voertuig verving de voormalige Land Rover Discovery, die zeven jaar trouwe dienst had bewezen aan het ziekenhuis. Er werd opnieuw gekozen voor een grote SUV omdat dit type voertuig laadvermogen, performantie en zichtbaarheid combineert.

Het voertuig was een flinke upgrade t.o.v. de vorige wagen. Onze absolute focus op veiligheid, maximale zichtbaarheid, een zeer stabiele baanligging en een wagen die beschikt over een zeer ruime koffer waar al het urgentiemateriaal veilig in kan worden opgeborgen, vormden de meest essentiële elementen tijdens het keuzeproces.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours