Jaarverslag 2019 HeiligHartziekenhuis Lier

Innovatie

Een plaats die zich klaarstoomt voor de toekomst en volop in vernieuwing is om steeds de hoogste kwaliteit na te streven bij het leveren van zorg, hulp en diensten.

Opname- en ontslagbeleid

Om onze ziekenhuisbedden zo efficiënt mogelijk te gebruiken, is er een doordacht en dynamisch opname- en ontslagbeleid opgesteld. Dit vanuit een visie waarbij we streven naar een geïntegreerd en patiëntgericht beleid dat resulteert in een effectief en efficiënt middelengebruik en een optimale patiëntenstroom.

Op de dag van ontslag willen we de patiënt niet onnodig in het ziekenhuis houden.

Hierin bestaan drie centrale krachtlijnen: een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Op de dag van ontslag willen we de patiënt niet onnodig in het ziekenhuis houden. Al na het ontbijt kan de patiënt het ziekenhuis verlaten. De patiënt is reeds 24u voor zijn ontslag op de hoogte wanneer hij/zij weer naar huis kan. Wij zorgen ervoor dat de nodige formulieren klaarliggen om te vertrekken.

Lancering Primuz en Oazis

Met de lancering van de softwarepakketten Primuz en Oazis, zetten we op 4 oktober 2019 een grote stap in de informatisering van ons ziekenhuis en in de uitrol van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat is een volledig geïntegreerd klinisch werkstation dat alle basisfuncties bevat om de multidisciplinaire zorgprocessen en de onderliggende administratieve processen ziekenhuisbreed te organiseren.

Concreet wil dat zeggen dat elke zorgverstrekker in het ziekenhuis zijn/haar handelingen zal registreren en documenteren in dit elektronisch dossier. Voor patiënten betekent dit een verhoogde kwaliteit van zorg en voor het ziekenhuis een vooruitgang in efficiëntie, kwaliteit en veiligheid.

Evoluties in hand- en voetchirurgie

De geneeskunde in het algemeen en in het bijzonder de chirurgie en orthopedie gaat met forse stappen vooruit in de richting van robotica, navigatie en doorgedreven preoperatieve planning. Deze innovaties laten ons toe om ingrepen met meer accuraatheid te kunnen uitvoeren en naar verwachting betere langetermijnresultaten te bekomen.

Sinds begin 2019 hanteren onze handchirurgen de WALANT (Wide Awake Local Anesthesie No Tourniquet) techniek. Door aangepaste anesthesie technieken kunnen we kleine en middelgrote ingrepen aan de hand uitvoeren zonder knelband, zonder nood aan extra pre-operatieve onderzoeken en zonder dat de patiënt nuchter moet zijn. Dit maakt het operatief gebeuren minder complex, waardoor we meer comfort aan onze patiënten geven. Ook voor de chirurg biedt dit tal van voordelen. Door lokale verdoving kan de patiënt hand en vingers bewegen en kan de chirurg het resultaat van de ingreep al beoordelen nog voordat de operatie afgelopen is.

Ook binnen de voetchirurgie zien we een evolutie naar minimaal invasieve technieken en dit voor een aantal veel voorkomende afwijkingen zoals bv. hamertenen. Deze minder ingrijpende technieken bieden verschillende voordelen voor de patiënt. Het gebruik van zeer kleine huidinsnijdingen resulteert in een sneller herstel en vermindert de kans op een aantal veelvoorkomende postoperatieve problemen zoals pijn, zwelling en stijfheid. Ook de behandeling van voetwonden bij diabetespatiënten kan met behulp van deze vernieuwde technieken op een elegante manier gebeuren. Bovendien vermindert dit de kans op complicaties bij deze patiënten.

3D Mammografie

Conventionele 2D beeldvorming van de borst heeft een vrij lage sensitiviteit en specificiteit waardoor sommige borstkankers gemaskeerd worden.

Sinds april 2019 beschikt de dienst radiologie over een nieuw mammografietoestel dat ook toelaat 3D beeldvorming van de borst uit te voeren, met name TOMOSYNTHESE. Hierdoor zijn we in staat om borstkanker meer accuraat en in een nog vroeger stadium te diagnosticeren.

De borst wordt op dezelfde manier gecomprimeerd als bij een gewone mammografie-opname, maar tijdens het onderzoek beweegt de röntgenbuis over een hoek van 50° over de borst. Daardoor wordt er niet één superpositie-opname (2D) maar een reeks opnames vervaardigd. Hierdoor wordt een set van beelden bekomen.

Wondzorgraadpleging

Onze wondzorgverpleegkundigen werden regelmatig geconfronteerd met de vraag om advies te geven over niet helende wonden bij mensen die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Om ook deze patiënten de nodige zorgen toe te dienen, startte het ziekenhuis met wondzorgraadpleging voor ambulante patiënten.

Het doelpubliek bestaat uit patiënten met chronische, moeilijk helende wonden, maar het kan evengoed gaan om uitgebreidere acute wonden waarbij negatieve druktherapie of andere behandeling aangewezen is. Patiënten met diabetes en voetproblemen worden opgevolgd tijdens de multidisciplinaire diabetische voetraadpleging.

Daarnaast willen we de raadpleging ook gebruiken om vlot negatieve druktherapie (ndt) te kunnen toepassen bij niet-opgenomen patiënten. Binnen het ziekenhuis hebben we al heel wat ervaring opgebouwd met ndt, maar in de thuiszorg staat het gebruik van ndt, naar ons aanvoelen, nog in een beginstadium. Daarom willen we op dat vlak graag faciliteren door de mogelijkheid te bieden om verbandwissels uit te voeren tijdens de wondraadpleging. Dit om het voor patiënten zo aangenaam mogelijk te maken waarbij ze verder kunnen herstellen in hun vertrouwde thuisomgeving.

Cardiale revalidatie

Een hartziekte komt vaak heel onverwacht en betekent vaak functioneel verlies (verminderde inspanningscapaciteit, werk- en rijongeschiktheid). De behandeling van hartlijden stopt niet met het plaatsen van een stent of het inhechten van een overbrugging. De behandeling van hartfalen is veel meer dan medicatie opstarten. Het belangrijkste en moeilijkste voor de patiënten begint dan pas…. want hun hartziekte heeft hun leven op zijn kop gezet.

In 2019 kreeg ons ziekenhuis een erkenning voor de oprichting van een multidisciplinaire cardiale revalidatie. Deze revalidatie bestaat naast oefentherapie, dat de hartfunctie verbetert en op lange termijn een gunstig effect op de bloeddruk heeft, ook uit psychosociale begeleiding, dieetadvies en praktische ondersteuning. Dit preventieluik verbetert therapietrouw, levenskwaliteit, verminderde heropnames, stressverlaging, werkhervatting,… Studies tonen aan dat deze aanpak loont en het aantal overlijdens ten gevolge van hartziekten sterk reduceert.

Spraakherkenningsoplossing zorgt voor tijdswinst en verbeterde medische verslaglegging

Wist je dat een arts gemiddeld zo’n 150 woorden per minuut kan dicteren tijdens de medische verslaggeving? Dat is drie keer sneller dan iemand kan typen én het resultaat van de ingebruikname van Dragon Medical Direct, een spraakherkenningsoplossing waar we in 2019 mee aan de slag gingen.

Door de efficiëntere en nauwkeurigere verslaggeving van deze spraakherkenningsoplossing verbetert de kwaliteit van de zorgverlening. Bovendien kan de software overal in de zorginstelling worden gebruikt. Dat betekent dat artsen niet alleen achter hun bureau de spraaktechnologie kunnen toepassen, maar ook terwijl ze hun ronde lopen of zich waar dan ook in het ziekenhuis bevinden. De oplossing biedt naast een grote medische lexicon, ook het nodige gebruiksgemak.

FILM KANAAL Z (Start op: 1:31 – Einde: 4:34)

Renovatie- en opfrissingswerken

Heel wat renovatie- en opfrissingswerken stonden en staan op de planning van het ziekenhuis. Zo kregen o.a. de psychiatrische afdeling een opgefrissing en het medisch magazijn een vernieuwde en opgefriste indeling die voldoet aan de hoogte kwaliteitsnormen.

Reductie voedselafval

In het ziekenhuis hebben we twee soorten voedselafval, enerzijds voedselafval van de productie en anderzijds voedselafval van de patiënt. Dat voedselafval wordt in één grote container verzameld en opgehaald door Renewi, die op haar beurt het afval vervolgens reproduceert tot bio-energie.

Sinds 2016 is ons voedselafval met maar liefst 30 000 kg verminderd. In het verleden had de patiënt de keuze uit twee menu’s en enkele vaste componenten (bv. Worteltjes, vis, kip, hamburgers, …) Nu krijgen patiënten de keuze uit één vaste menu en meerdere vaste componenten. Deze andere aanpak houdt in dat de schatting die onze keukenadministratie moet maken over welke patiënt welke menu zal kiezen, meer gericht kan verlopen. Dat maakt dat bestellingen efficiënter en gerichter kunnen doorgegeven worden aan leveranciers. Zowel patiënten als onze medewerkers zijn erg tevreden over deze manier van werken. Minder voedselafval, zonder dat de patiënt hieronder lijdt, daar kunnen we alleen maar tevreden naar terugblikken.

ICT in de cloud

In 2019 zette ons ICT-dienst zich maximaal in op “Cloud gebaseerde software en systeem oplossingen”. Standaardtoepassingen zoals email (Exchange) en het intranet (Sharepoint) werden in eerste plaats naar het onlineplatform van Microsoft gemigreerd. Daarnaast werd ook ingestapt op de Office365 van Microsoft, inclusief Onedrive. Hierdoor verhogen we de beschikbaarheid en stabiliteit van deze producten, verhogen we voor een gebruiker de toegankelijkheid tot gegevens en faciliteren we de samenwerking tussen gebruikers.

Daarnaast werd het oude systeem voor interne en externe toegang tot de ziekenhuistoepassingen (Citrix) vervangen door nieuwe technologie, namelijk Horizon. Daarbij werd het aanmelden via de personeelsbadge geïmplementeerd. Hierdoor krijgt een gebruiker toegang tot zijn/haar werkomgeving via de personeelsbadge. Dit project kadert in het op een veilige manier verhogen van de toegankelijkheid tot toepassingen en data.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours